Aanwezigheid & verzuim

Op het MBO word je voorbereid op een baan in het bedrijfsleven. Daar wordt verwacht dat je er altijd bent en natuurlijk ook op tijd. Wij rekenen dan ook op jouw aanwezigheid bij alle onderwijsactiviteiten: lessen, gastlessen, workshops, BPV, excursies, examens enzovoort.

Als je niet kunt komen wegens ziekte of familieomstandigheden, meld je dit tijdig met opgave van reden bij het secretariaat en je SLB-er. Dit doe je via de mail:

Als je al vooraf weet dat je niet op school kunt zijn, bespreek je dit eerst met je SLB-er. Samen zoek je naar een goede oplossing. Regel bezoek aan arts, tandarts of ziekenhuis zoveel mogelijk buiten schooltijden. Als dit niet mogelijk is, vraag dan tijdig verlof aan. Wanneer je bij je afspraak bent geweest, dan neem je een doktersbrief mee.

Als je zonder geldige reden afwezig bent bij een onderwijsactiviteit en/of de procedures rondom verzuim en verlof niet opvolgt, spreken we van ongeoorloofd verzuim (niet goedgekeurde afwezigheid). Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim, kun je – na gesprek met je studieloopbaanbegeleider – een negatief studieadvies krijgen. Wanneer wij ons zorgen maken over jouw afwezigheid, dan zal de SLB-er ook contact opnemen met jouw ouders/verzorgers.

In de volgende situaties is de school verplicht melding te doen bij studiefinanciering en de leerplichtambtenaar i.v.m. ongeoorloofd verzuim:

  • Als je recht hebt op studiefinanciering en gedurende een aaneengesloten periode van vier weken zonder geldige reden hebt verzuimd. De school is verplicht dit te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
  • Als je kwalificatieplichtig bent (je hebt nog geen niveau 2 of Havo diploma) en zonder geldige reden gedurende 4 weken 16 klokuren hebt verzuimd. De school is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Vragen?
Start de chat